Krisberedskap

Vissa händelser kan leda till kriser i samhället och riskerar att störa eller slå ut viktiga samhällsfunktioner. Då måste både kommun och andra aktörer agera snabbt och ge stöd.

Krishanteringen i Sverige bygger på tre grundprinciper:

  • Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet även ska göra detta i en krissituation.
  • Likhetsprincipen innebär att en verksamhet vid en kris ska fungera på samma sätt som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.
  • Närhetsprincipen innebär att varje kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är i första hand kommun och landsting som har ansvaret för en händelse som inträffar i deras område.

Vid större kriser, så kallade extraordinära händelser, kan kommunens krisledningsnämnd ta över det politiska ansvaret från andra nämnder om det skulle behövas.