Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hur den är fördelad. I kommunens strävan för social hållbarhet är målet att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare.

Befolkningens hälsa påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Livsvillkor i den fysiska och sociala miljön som till exempel möjligheter till delaktighet, arbete, utbildning, boende och samhällsekonomin spelar också stor roll.

Hälsans bestämningsfaktorer utgår från faktorer i samhället och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. Därmed kan hälsa i befolkningen påverkas genom olika typer av samhällsinsatser med långsiktiga mål och samverkan över alla gränser.

Vad gör kommunen för folkhälsan?

Samhället kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla. Inom Haparanda kommun finns många verksamheter som arbetar för det, bland annat i förskola och skola och i individ- familje- och äldreomsorg. Det kan också exempelvis handla om att skapa en bra bostadsmiljö och närhet till rekreationsplatser eller möjligheten till lek och rörelse i närmiljön. Att skapa en trafikmiljö som ger möjligheter till att kunna gå eller cykla i staden, är ett annat exempel.