God man för ensamkommande barn

Det finns en särskild lag som reglerar godmanskap för ensamkommande flyktningbarn. 

Regelverket kring godmanskap för ensamkommande barn återfinns i Föräldrabalken men också i Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan.

Ditt uppdrag 

Som god man ska du företräda barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga frågor, i föräldrarnas ställe. Till skillnad från en förälder har du dock inte den dagliga omvårdanden och tillsynen av barnet och inte heller någon försörjningsskyldighet.

Godmanskapet är en tillfällig lösning för barnet i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. Uppdraget handlar främst om att se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. Som god man har du regelbunden kontakt med barnet, men också med boende, skola, socialtjänst, offentligt biträde, Migrationsverket med flera.