Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten roll i Haparanda kommun.

OBS! Under maj månad är det många gode män som får information från Upplysningscentralen eller Syna om att Haparanda kommun har begärt in upplysningar. Detta är på begäran av Överförmyndaren i kommunen som är skyldig att årligen hämta in uppgifter om gode männens ekonomi.

Kontrollerna har skett årligen, tidigare via Kronofogden men då skickades ingen information till respektive god man om detta.

Vad innebär ett godmanskap?

Godmanskap anordnas för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd.

Godmansuppdraget skiljer sig åt beroende på omfattningen av detsamma och kan därmed innebära olika saker i olika uppdrag. Uppdraget kan omfatta enbart en av ovan nämnda delar, två eller alla tre. I de fall huvudmannen förstår vad saken gäller och kan lämna sitt samtycke bygger godmanskapet på samarbete mellan god man och huvudman. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan vidta åtgärder som blir bindande för honom/henne såsom till exempel ge en gåva eller sälja ett hus. Åtgärder som den gode mannen vidtar för sin huvudmans räkning kräver huvudmannens samtycke. I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller krävs ett läkarintyg eller liknande som intygar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Gode mannen har då yttersta beslutanderätten i frågor som ligger inom ramarna för uppdraget.

Tillfälligt godmanskap kan anordnas bland annat i förmyndarens ställe, till exempel om ett barn och dess förmyndare är delägare i ett och samma dödsbo eller om en ställföreträdare är jävig. God man kan även anordnas för en person som är bortavarande. Den gode mannen företräder huvudmannen i den särskilda situationen och bevakar till exempel ett arvskifte för någon som inte själv kan göra det.

Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska god man förordnas för ensamkommande barn. Den gode mannen ska vara barnets företrädare i olika frågor och tillvarata hans eller hennes intressen.

Vad innebär ett förvaltarskap?

Om förutsättningarna är uppfyllda för godmanskap och personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan förvaltarskap anordnas för personen. Huvudmannen förlorar hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga och kan i princip inte ingå avtal med giltig verkan. Huvudmannen har i normalfallet inte heller tillgång till sina pengar. Vidare är en person med förvaltare utesluten från verksamheter som kräver ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. En förälder upphör att vara förmyndare för sitt barn, men har kvar vårdnaden, vid anordnat förvaltarskap.

Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Den stora skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är rättshandlingsförmågan. En person som har en förvaltare har enbart personlig rättshandlingsförmåga vilket innebär att personen kan fatta personliga beslut såsom var man vill bo, om man vill gifta sig, rösta etc. Förvaltaren ensam beslutar i de frågor som omfattas av uppdraget.

Vad krävs för att få god man eller förvaltare?

11 kap 4 och 7 §§ föräldrabalken anger rekvisiten, det vill säga förutsättningarna, för godmanskap respektive förvaltarskap. En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man förordnad. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador. Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt motivera ett godmanskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar. Om en person vårdas enligt lagen om psykisk tvångsvård är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådant slag att den kan motivera ett godmanskap. Försvagat hälsotillstånd avser allmän ålderssvaghet eller exempelvis resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor. Med liknande förhållande avses främst missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden.

För förvaltarskap krävs förutom det ovanstående, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Det kan till exempel röra sig om en psykiskt sjuk person som är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar hans ekonomi eller sociala existens. Enbart omdömeslöst ekonomiskt beteende är i sig inte grund för förvaltarskap.

Vad kostar det att ha god man?

Om uppdraget omfattar alla tre delarna, bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på mellan 5 000 och 7 000 kr per år. Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar undre samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Kan godmanskap anordnas i förebyggande syfte?

Man kan inte anordna ett förebyggande godmanskap. En förutsättning för anordnande av godmanskap är att det finns ett hjälpbehov. Finns inte det så föreligger ingen grund utan man får avvakta tills hjälpbehovet uppstår.

Jag är inte nöjd med min god man/förvaltare. Vad gör jag?

Om man inte är nöjd med sin god man/förvaltare kan man ta kontakt med överförmyndaren. Klagomål ska skickas in skriftligt varpå en utredning påbörjas. God man/förvaltare får del av klagomålet och möjlighet att yttra sig över detsamma. Klagomålet resulterar i ett beslut/svar till den klagande.

Jag tycker inte att jag behöver en god man/förvaltare längre. Hur gör jag?

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Eftersom godmanskap grundas på huvudmannens samtycke, så ska det avslutas om samtycke inte längre finns, då huvudmannen själv begär att godmanskapet ska upphöra. Ansökan om upphörande skickas till tingsrätten vilka fattar beslut om upphörande.

Det bör noteras att den gode mannen inte kan avsluta godmanskapet. Däremot kan en god man bli utbytt om han önskar, men han måste kvarstå tills överförmyndaren har funnit en ny god man som kan överta godmanskapet.

Hur gör jag för att bli god man och vad krävs?

Om du vill bli god man ska du anmäla ditt intresse till överförmyndaren. Innan man blir tilldelad ett uppdrag kontrollerar överförmyndarenheten att personen inte förekommer i kronofogdens register, socialregister eller polisens belastningsregister samt gör en lämplighetsprövning. Lagstiftningens krav är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Ett personligt möte med överförmyndaren ingår alltid.

Kan jag som anhörig bli god man?

Du som anhörig kan bli god man. Lämplighetsprövningen görs då i två steg. Först den sedvanliga prövning som alla gode män genomgår med registerkontroll samt möte på överförmyndarenheten. Därefter görs en prövning av om det faktum att du är anhörig möter något motstånd till att du blir god man eller om det är bättre att utse någon utomstående.

Hur blir jag entledigad som god man?

Begäran om entledigande görs skriftligen till överförmyndaren. Viktigt att komma ihåg är att man står kvar som god man/förvaltare tills ny har utsetts.

Vad innebär överförmyndarspärr och vilka konton ska vara spärrade?

I ett godmanskap innebär överförmyndarspärr att huvudmannens konton är spärrade för alla utom för huvudmannen själv. Andra uttag kräver huvudmannens samtycke eller överförmyndarens tillstånd.

Vid ett förvaltarskap kan inte heller huvudmannen, utan förvaltarens godkännande, ta ut medel från det spärrade kontot.

Samtliga av huvudmannens konton, förutom det som den gode mannen disponerar, det så kallade transaktionskontot, ska vara försedda med överförmyndarspärr. Bevis om att kontona är spärrade ska lämnas in till överförmyndaren.

Finns möjlighet för den gode mannen eller förvaltaren att få uttagskort från banken, samt internetbank/telefonbank?

Vissa banker, till exempel Swedbank, erbjuder den möjligheten. Kontakta din bank för mer information.

Vad gör jag om min huvudman har skulder?

Exempelvis ta kontakt med inkassoföretag och hör om du kan få en sammanställning av skulderna. Du kan kontakta kommunen som kan ge budget- och skuldrådgivning, och du kan ansöka om skuldsanering hos kronofogden.

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i mitt uppdrag?

Överförmyndaren kan ge svar i generella frågor. Gäller det rådgivning i ett särskilt uppdrag bör även det hållas så generellt som möjligt, då överförmyndarens uppdrag är att granska gode män/förvaltare och risk finns att överförmyndaren får ”granska sig själv”. Det finns även olika funktioner i samhället som kan vara till hjälp i olika frågor.

Gåvor till/från huvudmannen?

Gäller gåvan en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt till huvudmannen krävs överförmyndarens samtycke. Samtycke krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren övertar ett betalningsansvar, ska pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren.

I ett godmanskap har huvudmannen kvar sin rättshandlingsförmåga varför, om han/hon förstår vad saken gäller, givande av gåva är en fullt giltig rättshandling och den blir bindande för huvudmannen. Den gode mannen får inte ge bort sin huvudmans egendom eller avstå från arv eller testamente. Undantag är personliga gåvor såsom julklappar eller födelsedagspresenter vilka ska vara rimliga i förhållande till huvudmannens övriga tillgångar.

För vilka åtgärder krävs överförmyndarens samtycke?

För nedan angivna åtgärder krävs överförmyndarens samtycke (om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och inte kan godkänna nämnd åtgärd själv):

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto
  • fastighets- och bostadsrättsköp/försäljning
  • olika placering av tillgångar, till exempel köp av aktier
  • godkännande av arvskifte
  • avstående av arv
  • avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
  • använda enskilds inkomster till understöd åt anhörig eller annan person som står huvudmannen nära
  • upptagande av lån
  • driva rörelse som medför bokföringsskyldighet

Vilka sekretessregler gäller för mig som god man?

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt. Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.