Årsräkning god man, förvaltare, förmyndare

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare är redovisningsskyldig och ska varje år skicka in en årsräkning till överförmyndaren.

Årsräkningen ska skickas in senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser. I årsräkningen ska du som ställföreträdare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder, samt utgifter och inkomster, vid periodens början och slut.

Till årsräkningen ska du även bifoga verifikat (bankkontoutdrag, kvitton med mera) som bekräftar det som angivits i årsräkningen. När överförmyndaren granskat årsräkningen skickas verifikaten tillbaka till ställföreträdaren.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av årsräkning

  • Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten
  • Läs igenom anvisningarna till årsräkningen

I samband med att årsräkningen granskas beslutas även om arvode till de som yrkat arvode för sitt uppdrag.