Norrbus

För att stärka skyddet för barn och unga samverkar myndigheterna i norrbotten inom ramen för Norrbus. 

Barns förutsättningar till ett gott liv påverkas av en mängd faktorer, såväl ärftliga och miljömässiga som enskilda livshändelser. Samhället försöker genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. En samordning av resurser och arbetsinsatser förbättrar samhällets möjligheter att erbjuda insatser av god kvalitet.

Flera samhällsaktörer

Region Norrbotten och länets 14 kommuner har sedan år 2008 gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. I överenskommelsen är flera aktörer inblandade. På den regionala nivån finns primärvård, barnsjukvård, vuxenpsykiatri och folktandvård. I kommunerna finns förskola/skola och socialtjänst.

Målet för samverkan

Målet är att alla barn och unga har ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör.

Målgrupp

Norrbus omfattar alla barn och unga, upp till och med 20 års ålder, som är i behov av stöd och hjälp från fler än en aktör.

Så här fungerar det i praktiken

Ibland behöver barn och unga stöd från flera olika håll. Det kan till exempel vara från primärvården, elevhälsan, barn- och ungdomsmottagningen (BUM) och socialtjänsten. För att det ska kunna ske på bästa möjliga sätt samordnar Haparanda stad insatserna tillsammans med föräldrarna så att ett team kan bildas kring barnet.

Vi arbetar enligt en nätverksmodell där syftet är att underlätta tidig samverkan mellan kommunens och regionens verksamheter genom att:

  • samla kunskap runt barnet
  • hjälp ges av rätt aktör
  • hjälpen blir samordnad
  • alla drar åt samma håll
  • insatser och ansvar blir tydliga

Nätverksmöte
Om barnets, den unges behov är sådant att hjälp inte kan ges av kompetens i den egna verksamheten ska personal prata med barnets föräldrar och kalla till ett nätverksmöte där flera kompetenser, fler ögon och öron, kan försöka förstå vad som behöver göras.

Samordning och uppföljning

På mötet gör vi tillsammans med barnet och föräldrarna en överenskommelse om vad som ska göras och vem som ska göra det. Vi bestämmer också hur uppföljningen ska ske och vem som ska vara samordnare. Denne ansvarar för att samordna insatser och håller kontakt med den unge och föräldrarna.