Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa (eller riskerar att fara illa) är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Gör en anmälan

Om du vill göra en orosanmälan så tar du kontakt med mottagningen för barn och unga på socialförvaltningen på telefonnummer 0922-26 901. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till sociala jouren via 112.

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till socialförvaltningen. Då kan ni tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns till hjälp.

Vad gör socialtjänsten?

Det är socialförvaltningen som utreder orosanmälningar. Alla anmälningar om barn som far illa prioriteras och utreds skyndsamt. Socialtjänsten är särskild uppmärksam på barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem. Socialtjänsten ska också se till att barn som inte har det bra får det stöd och skydd de behöver. Det arbetet ska helst ske i ett nära samarbete med familjen.

Om socialtjänsten och vårdnadshavarna inte kan komma överens är vi skyldiga att utreda barnets behov av hjälp och skydd, även om vårdnadshavarna inte vill det. Om det skulle visa sig att det är bäst för barnet att bo och vårdas utanför det egna hemmet måste socialtjänsten se till att barnet får sådan vård.