Bostadsanpassning

Du som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om bidrag för att anpassa din bostad.

Vem får bidrag till bostadsanpassning?

För att ansöka om bidrag till bostadsanpassning måste du äga din bostad eller ha en hyresrätt för permanent bruk. Du får även ansöka om bidrag om du regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Vad ges bidragen till?

Bidrag till bostadsanpassning lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med sig vid en flytt. I särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Exempel på bostadsanpassning:

  • ändring av badrum
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • räcken och ledstänger
  • hårdgöring av gångväg
  • ramper

Ansökan om bostadsanpassning

Ta kontakt med en handläggare redan när du börjar planera din bostadsanpassning. De kan ge dig information om vilka möjligheter det finns för att få bidrag.

Till ansökan ska du bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.