Varumärke

Varumärkesplattformen är ett styrdokument som ska bidra till att vi kommunicerar mer effektivt och konsekvent - både som kommun och plats.

I vårt varumärkesarbete skiljer vi på två varumärken – kommunverksamhetens och
platsens.

Haparanda stads varumärke

Haparanda stads varumärke, vapenskölden, används för att kommunicera kommunens uppdrag och verksamhet, allt det vi erbjuder, till exempel vård, skola, omsorg, kultur och skötsel av staden.

Haparanda stads varumärke får enbart användas när kommunen är avsändare och kännetecknar den kommunala servicen som är skattefinansierad.

Vapenskölden (logotyp)

Logotypen finns i tre versioner – en originalversion som används mot vit bakgrund, en
svart version som används mot ljus bakgrund och en vit version som används mot
mörk bakgrund.

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik,
text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel
texter, logotyper eller andra grafiska element. Frizonen ska minst motsvara 1/2
av sköldens bredd. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt
logotypen, desto tydligare framträder den.

PDF

PNG

För andra format kontakta Haparanda stads kommunikatör.

HaparandaTornios platsvarumärke

HaparandaTornios platsvarumärke används för att på ett enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera platsen HaparandaTornio som besöksstad eller etableringsort. HaparandaTornios platsvarumärke får användas av alla aktörer oavsett bransch, när de vill kommunicera sin tillhörighet till området.

HaparandaTornio (logotyp)

PNG

För andra format kontakta Haparanda stads kommunikatör.

Fördjupad information

Varumärkesplattformen för Haparanda stad och platsvarumärket HaparandaTornio är ett styrdokument som ska bidra till att vi kommunicerar mer effektivt och konsekvent både som kommun och plats. Varumärkesplattformen säkerställer att vi förmedlar samma övergripande bild av den kommunala verksamheten och av HaparandaTornio.

Haparanda stads varumärkesplattform