Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicyn anger förutsättningar, kanaler där vi kommunicerar, ansvar, förhållningssätt och hur vi kommunicerar skriftlig och muntligt. Den ger också riktlinjer för kommunikationens del i verksamhetsplaneringen.

Bra kommunikation bidrar till att kommunens övergripande mål uppfylls och att beslut får snabbare genomslag. Att kommunicera på ett bra sätt bidrar också till att öka medarbetarnas delaktighet, motivation och ansvar på arbetsplatsen och till att stärka medborgarnas förtroende för kommunen.