Utfall i delårsrapporten visar på utmaningar

Ekonomichef Hans Kenttä föredrog delårsrapporten för Kommunstyrelsen under måndagseftermiddagen. Resultatet pekar på ett överskott på plus 8,8 miljoner kronor vilket är 12,8 miljoner kronor sämre än budgeterat för 2017.

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2017 på plus 8,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1,4 procent av skatte- och statsbidrag. Resutatet är inte i nivå jämfört med målet för god ekonomisk hushållning på 2 procent.

Budgetavvikelsen uppgår till minus 12,8 miljoner kronor där största delen kan hänföras till Socialnämndens verksamhet (minus 15,9 miljoner kronor). Barn- och ungdomsnämnden uppvisar ett överskott på 2,6 miljoner kronor samtidigt som överskottet för kommunstyrelsens verksamhet beräknas till plus 1,5 miljoner kronor. De demografiska förändringarna har gjort sig påminda främst för socialnämndens verksamhet med ett ökat antal äldre, stramare bedömningar av Försäkringskassan samt ökade placeringskostnader är några av orsakerna bakom Socialnämndens underskott.

Resultatnivån har förbättrats jämfört med tidigare prognos i april och förhoppningen är att vidtagna och planerade åtärder kommer att få ytterligare effekt på resultatet under innevarande år. Kommunen står inför viktiga vägval och prioriteringar för framtiden då kostnadsutveklingen behöver bromsas för att möta framtidens skatteintäkter. Utmaningen kvarstår för kommunen att skapa hållbara ekonomiska resultat framöver.

Delårsrapporten i sin helhet kan du läsa här: