Kvalitetsrapporter och undersökningar

Kvalitetsrapporter och undersökningar gör det möjligt att skapa och bibehålla en hög kvalitet på kommunens verksamhet.

Som invånare i Haparanda kommun ska du få så god kvalitet på kommunens tjänster och serviceutbud som möjligt. Pengarna vi gemensamt samlar in via skatter och avgifter ska användas på bästa möjliga sätt. Kommunen följer därför kontinuerligt upp med utvärderingar inom de flesta verksamhetsområden.

Kommunövergripande

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Sveriges kommuners och landstings undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet använder ett 40-tal mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden: 1) kommunens tillgänglighet, 2) trygghetsaspekter i kommunen, 3) medborgarens delaktighet och kommunens information, 4) kommunens effektivitet, och 5) kommunen som samhällsutvecklare.

Invånarenkät 2015
På uppdrag av Haparanda stad genomförde företaget Markör hösten 2015 en invånarenkät riktad till ett slumpvist urval av 1 000 personer mellan 18-79 år. Resultaten visade på en svagt negativ trend avseende hur invånarna i Haparanda ser på kommunen som en plats att bo och leva på. Invånarna har sedan 2008 successivt blivit något mindre nöjd med hur kommunen sköter sina verksamheter. Trots en nedgång i övergripande index så uppgav de allra flesta att de trivs med att bo och leva i Haparanda.

Information till alla?
Sveriges kommuners och landstings granskning av kommunernas information till medborgarna.

Öppna Jämförelser
I Sveriges kommuners och landstings Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser görs inom följande områden: