Referat från kommunstyrelsens sammanträde 4 december 2017

Politikerna i kommunstyrelsen (KS) sammanträdde under måndagen i stadshuset. Här är en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Utveckling förberedelse av markområden

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för projektering och utveckling av följande områden:

 • Haparanda 3:33
  Tanken är att förbereda Haparanda 3:33 (markområdet runt AB Svensk Bilprovning) för industriverksamhet genom att avverka sly och ungskog. Området kommer också att skyltas upp. Målet är att öka attraktionskraften och få etableringar till stånd. Insatsen beräknas kosta omkring 400 000 kr.
 • Tippvägen
  Tippvägen ska få en kortare och mer ändamålsenlig dragning. Genomförandet kräver att nya förslaget till detaljplanen för Palovaara Industriområde vinner laga kraft. Markområdet intill ”den gamla vägen” kan i nästa steg säljas för industriändamål. Insatsen beräknas kosta omkring 500 000 kr.
 • Storgatan - Krannigatan
  Ny bilväg samt ny GC-väg. Projektet handlar om att koppla ihop Storgatan med Krannigatan, både för biltrafikanter och cykel- och gångtrafikanter. Målet är att skapa naturliga och trafiksäkra trafikflöden till resecentrum, turistinformationen och Finland. Insatsen beräknas kosta omkring 1 300 000 kr.

Antalet ledamöter i fullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i fullmäktige från 35 till 31.

Enligt Kommunallagen (2017:725) ska antalet bestämmas till ett udda tal och till minst:

 • 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
 • 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade,
 • 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade.

Haparanda kommun hade 7 817 röstberättigade invånare per den 1 mars 2017.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram (2018 - 2020)

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Programmet innehåller fem huvudområden: 1) Normer, 2) Skola, 3) Inflytande, 4) Försörjning och 5) Droger. Programmet är framtaget av representanter för Haparanda Ungdomsråd och Tornedalsskolans elevråd. Revideringen av programmet har genomförts med stöd av kulturenheten.

Ärenden i korthet

 • Förslag till ny styrmodell för Haparanda stad
 • Förslag till avgifter för kommunal hemsjukvård
 • Föreslå kommunfullmäktige att anta nya regler och riktlinjer för varuhemsändning
 • Information från Haparanda Värmeverk
 • Föreslå kommunfullmäktige att anta nya avgift för alternativa digitala och mobila trygghetstjänster
 • Information om status för anbud gällande vägbelysning längs väg 99
 • Delgivning om kommunens sommarsatsningar

Ta del av ärendelistan och handlingar

https://motesportalen.haparanda.se/Login.aspxlänk till annan webbplats

Användarnamn: haparanda
Lösenord: medborgare