Referat från kommunstyrelsens sammanträde 9 oktober 2017

Politikerna i kommunstyrelsen (KS) sammanträdde under måndagen i stadshuset. Här är en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Budget- och strategiplan 2018-2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa budget- och strategiplanen för åren 2018-2020.

Budget- och strategiplanen redovisar kommunens övergripande strategi och mål. Den beskriver också hur kommunens samlade medel ska användas. För de kommande åren gäller följande besparingskrav på samtliga verksamheter: 0,5 % (2018), 1 % (2019) och 2 % (2020). De planerade investeringarna uppgår till nästan 100 miljoner fram till år 2020. Merparten av dessa investeringar går till VA, fastigheter och vägar. Skattesatsen för 2018 föreslås vara oförändrad.

Arbetsmarknadsenhet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta en arbetsmarknadsenhet från och med den 1 januari 2018. Enheten ska samordna, synkronisera, verkställa och utveckla de arbetsmarknadspolitiska insatserna inom kommunen.

En arbetsmarknadsenhet skulle stärka helhetsperspektivet. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning har nämligen ett naturligt samband och kan ge varandra positiva synergieffekter. Det övergripande målet för en arbetsmarknadsenhet är att får fler i arbete eller till studier och höja andelen individer i kommunen med egen försörjning. Verksamhetens omfattning berör flera områden exempelvis integration, socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor.

Ärenden i korthet

  • Fastställa nya riktlinjer avseende Haparanda kommuns innehav av skogsmark
  • Besluta om uppvaktning av Finland i samband med 100-årsfirandet
  • Besluta att arrendera ut Haparanda camping med flerårskontrakt, minimum 10år
  • Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och e-förslag
  • Ökade resurser till drogförebyggande arbete
  • Delgivning om status för bredbandsutbyggnaden

Ta del av ärendelistan och handlingar

https://motesportalen.haparanda.se/Login.aspxlänk till annan webbplats

Användarnamn: haparanda
Lösenord: medborgare