Referat från kommunstyrelsen den 11 september

Politikerna i kommunstyrelsen (KS) sammanträdde under måndagen i stadshuset. Här är en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Gemensamt folkhälsoarbete i Östra Norrbotten

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett gemensamt folkhälsoråd för Östra Norrbotten från och med januari 2018 samt fastställer handlingsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet för perioden 2018-2021.

Bakgrunden till förslaget att bilda ett gemensamt folkhälsoråd i Östra Norrbotten är att hälsoläget är likartat i samtliga kommuner. Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan som ska skapa intresse och förutsättningar för folkhälsoarbetet. Genom samverkan ökar möjligheterna till mer effektiva insatser. Förslaget ligger i linje med den folkhälsostrategi som är under utarbetande för Norrbottens län.

Utveckling av Haparanda Camping och Strandcaféet

Kommunstyrelsen beslutar att ge verksamheten i uppdrag att arrendera ut strandcaféet. Inget beslut togs gällande campingen, det ärendet ska kompletteras och tas upp på nytt under hösten.

Genom att anlägga en camping och ett strandcafé invid älven har kommunen utvecklat ett nytt besöksstråk i Haparanda. Tillsammans bidrar de båda anläggningarna till att skapa ett levande strandområde mitt i centrum. Nu är målet att utveckla området ytterligare.

Ärenden i korthet

  • Bevilja Svenska bastuakademien arrangörsstöd för genomförande av XVII International Sauna Congress 2018
  • Bevilja medfinansiering till projektet Heart of Lapland för perioden 2018-2020
  • Delgivning av delårsbokslut 2017
  • Delgivning av utredning om framtida behov av äldreboende i Haparanda
  • Delgivning gällande status för bredbandsutbyggnaden

Ta del av ärendelistan och handlingar

https://motesportalen.haparanda.se/Login.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användarnamn: haparanda
Lösenord: medborgare