Referat från kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2018

Politikerna i kommunstyrelsen (KS) sammanträdde under måndagen i stadshuset. Här är en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Trygghetsbostäder på Seskarö

Kommunstyrelsen rekommenderar Stiftelsen Haparandabostäder att succesivt reservera bostäder på Träffpunkten på Seskarö för framtida trygghetsboenden.

Socialförvaltningen har under hösten 2017 utrett behoven av framtida äldreboenden i Haparanda. Den visar på att det finns ett större behov av trygghetsboende med bemannad personal, så kallat ”servicebostäder”. Idag har Haparanda kommun och Stiftelsen Haparandabostäder tillsammans 70 lägenheter för trygghetsboende.

Övergångsavtal Språkskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett övergångsavtal för Språkskolan gällande läsåret 2018/19.

Avtalet från 1994 kompletteras med detta tilläggsavtal som endast berör elever som under hösten 2018 börjar årskurs 1. Övergångslösningen innebär bland annat att elever med finsk inlärning från Haparanda erbjuds plats i den finska klassen.

Ett permanent avtal kommer att tas fram till läsåret 2019/20.

Delårsrapport 2018, tertial 1

Kommunstyrelsen tar del av delårsrapporten. Rapporten har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 30 april 2018.

Haparanda stad prognostiserar ett resultat för 2018 på 19,6 miljoner kr, vilket motsvarar 3,1 % av skatter och statsbidrag. Driften prognostiserar dock ett fortsatt marginellt underskott på -0,1 miljoner kr, där underskottet för Socialnämndens verksamhet prognostiseras till -4,7 miljoner kr. Finansverksamheten beräknar ett överskott om 3,5 miljoner kr tack vare lägre upplåningskostnader samt en utdelning från Kommuninvest. Skatteprognosen för 2018 är förnärvarande 0,8 miljoner kr bättre än budget.

Budget och strategiplan 2019 – 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budget och strategiplan 2019 – 2021 samt beslutar om oförändrad skattesats.

Kommunfullmäktige har 10 övergripande inriktningar (mål) mot Vision 2020. Det handlar bland annat om att arbeta för att minska arbetslöshet, förbättra folkhälsan samt säkerställa en kvalitativ lärandemiljö för alla barn och ungdomar.

Ärenden i korthet

  • Beslut om att medfinansiera Flygbilen fram till och med april 2023.
  • Förslag till omstrukturering av föreningsbidrag skickas till återremiss.
  • Föreslå Kommunfullmäktige att anta en reviderad och uppdaterad finanspolicy.
  • Föreslå Kommunfullmäktige att anta en ny samverkansöverenskommelse med Övertorneå.
  • Lägesrapport: kartläggning av bredband på landsbygden.
  • Information: händelseförloppet under vårfloden.

Ta del av ärendelistan och handlingar

https://motesportalen.haparanda.se/Login.aspxlänk till annan webbplats

Användarnamn: haparanda
Lösenord: medborgare