Landsbygdsråd

Landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen.

Ett positivt samarbetsklimat mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är av största vikt för att stärka landsbygdsutvecklingen. För att utveckla samarbetet har Haparanda stad bildat ett landsbygdsråd.

Sammansättning

Landsbygdsrådet består av 9 ledamöter: 3 nämndpolitiker (varav 2 från den politiska majoriteten och 1 från oppositionen) vilka utses av kommunstyrelsen, 5 byarepresentanter (utses från respektive byaområde) samt 1 ungdomsrepresentant (utses av Ungdomsrådet). 

Vad gör landsbygdsrådet?

  • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där alla medlemmar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
  • Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete.
  • Tillsammans med landsbygdsutvecklaren arbetar rådet fram en årlig handlingsplan som går i linje med kommunens landsbygdsprogram, översiktsplan, vision och strategisk färdplan. Detta bidrar till en gemensam målbild för kommunen och regionen.
  • Rådet omvärldsbevakar landsbygdsutvecklingsfrågorna.
  • Landsbygdsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.
  • Rådet träffas fyra gånger per år.