Serveringstillstånd för alkohol

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen.

Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning. 

Tillståndet kan vara permanent eller tillfälligt. Ansökan måste också göras när ett beviljat tillstånd skall ändras vad gäller tid, serveringsyta, ägare med mera. 

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Detta innebär bland annat

  • att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
  • att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
  • att serveringsstället skall uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler

Avgifter

När ansökan inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott debiteras sökanden en prövningsavgift. Du som har stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen en tillsynsavgift.