Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Om du säljer folköl eller tobak måste du anmäla detta till kommunen. Du ska även skicka med ett egenkontrollprogram med anmälan.

I Haparanda är det kommunstyrelsens arbetsutskott som har ansvar för att ta emot anmälan. Anmälan om handel med receptfria läkemedel sker till läkemedelsverket.

Folköl

Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen. För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Affären måste ha ett brett matubud.

Tobaksvaror

Bestämmelser om tobaksförsäljning finns i tobakslagen. Åldersgräns för försäljning gäller alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigaretter med mera och omfattar även försäljning från automat. 

Receptfria läkemedel

Bestämmelser om försäljning av receptfria läkemedel står i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. För att sälja receptfria läkemedel så ska man anmäla handeln till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna.

Gemensamma bestämmelser

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år. Om du säljer öl eller tobak måste detta anmälas till kommunen. I Haparanda är det kommunstyrelsens arbetsutskott som har ansvar för att ta emot anmälan. Du måste också ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. 

Kommunen har tillsammans med polisen ett tillsynsansvar över försäljningen och kommunen får ta ut en tillsynsavgift. Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig tillsynsavgift.          

Avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel

Taxa enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

De ansöknings- och tillsynsavgifter som kommunen tar ut ska finansiera den handläggning och de kostnader som uppkommer genom arbetet med tillstånds- och tillsynsärenden. Avgifternas storlek baseras på det beräknade antal arbetstimmar som ett normalt ärende av den typen bedöms kräva.