Bidrag, stöd och stipendier

Haparanda stad vill bidra till ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv. Som ett led i att möjliggöra detta ger kommunen bidrag och stöd i olika former och för olika verksamheter.

Barn- och ungdomsnämnden beviljar årligen 200 000 kronor i särskilda bidrag till kultur- och fritidsföreningar. En del av stöden är verksamhetsstöd till föreningslivet medan andra stöd ges till projekt som genomförs under en begränsad tidsperiod.

Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet

Ideella föreningar som är verksamma inom idrott i Haparanda kommun kan söka stimulansbidrag för insatser för ett jämställt föreningsliv.

Kultur- och fritidsstipendier

Haparanda stad delar årligen ut kultur- och fritidsstipendierlänk till annan webbplats. Det utdelas också stipendier för framgångsrik barn- och ungdomsverksamhet.

Föreningsstöd inom socialtjänstens område

Föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning, till äldre personer, samt verksamhet för barn och unga och familjer kan söka föreningsbidrag inom socialtjänstens område. 

Bidragsregler

Barn- och ungdomsnämnden har speciella medel för stöd till kultur- och fritidsföreningar. Bidrag skall kunna lämnas till sådant som inte ligger inom ramen för ordinarie anslag till föreningsverksamhet.

Målsättningen med dessa speciella medel är bland annat att främja:

  • Ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv i hela kommunen
  • Barn och ungdomars möjlighet till ett fritt och allsidigt val utifrån egna intressen och värderingar
  • Ett drogfritt leverne och avståndstagande från rasism, våld och mobbning.
  • Jämställdhet inom föreningslivet och dess verksamhet
  • Generationsövergripande verksamhet
  • Verksamhet som är anpassad så att även personer med funktionshinder kan välja det som den enskilde är intresserad av
  • Verksamhet som syftar till ökad livskvalitet, friskvård och fysisk aktivitet
  • Verksamhet som ger kommuninvånarna möjlighet att deltaga i och uppleva olika kulturformer
  • Föreningar som vårdar kulturarvet