Revisorer

Haparanda stad har fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna.

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift. En kommunrevisor är liksom vald av fullmäktige och nominerade av ett politiskt parti. Även om revisorerna oftast arbetar och uppträder som grupp är var och en ändå självständig i förhållande till de andra revisorerna.   

Revisorernas uppdrag

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige och utför granskning av all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt (förvaltningsrevision). Man ska kontrollera att räkenskaperna är rättvisande (redovisningsrevision) och att den interna kontrollen är tillräcklig (förvaltnings- och redovisningsrevision). Granskning ska ske i en omfattning som följer god revisionssed.  

Revisorer i Haparanda

Ulf Olofsson (S), ordförande
Merja Pikkuaho (S)
Jan-Erik Nilsson (V)
Bo Kronborg (M)
Uuno Piippo (KD)
Rolf Pelli (C)