Överförmyndare

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haparanda kommun har valt att ha en överförmyndare.

OBS! Under maj månad är det många gode män som får information från Upplysningscentralen eller Syna om att Haparanda kommun har begärt in upplysningar. Detta är på begäran av Överförmyndaren i kommunen som är skyldig att årligen hämta in uppgifter om gode männens ekonomi.

Kontrollerna har skett årligen, tidigare via Kronofogden men då skickades ingen information till respektive god man om detta.

Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är föräldrabalkens regler som styr överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndaren har sin expedition i Stadshuset på Torget. Överförmyndaren samt dennes ersättare utses av kommunfullmäktige och väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Haparanda tingsrätt.