Överförmyndare

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haparanda kommun har valt att ha en överförmyndare.

Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är föräldrabalkens regler som styr överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndaren har sin expedition i Stadshuset på Torget. Överförmyndaren samt dennes ersättare utses av kommunfullmäktige och väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Haparanda tingsrätt.