Socialnämnden

Socialnämnden är en myndighetsnämnd som har det övergripande ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg.

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Socialnämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården i särskilt boende och för dem som är inskrivna i en kommunal dagverksamhet.

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • Barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
  • Enskilda med missbruksproblem
  • Äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • Människor med funktionsnedsättningar
  • Enskilda som vårdar en anhörig

Lagar och regler

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området – i huvudsak socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Viktiga grundpelare socialnämndens arbete

Socialtjänsten ska främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga. Socialtjänstens verksamheter skall utföras med god kvalitet vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, tillgänglighet samt rättssäkerhet.