Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare.

Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat.

Samhällsbyggandet ska bedrivas i riktning mot en hållbar utveckling där såväl ekonomiska, sociala som ekologiska frågor beaktas. Det handlar både om att utveckla och förädla kommunens befintliga bebyggelse- och stadsmiljöer och att skapa goda, nya livsmiljöer för invånarna.