Lämna medborgarförslag

Som medborgare i Haparanda kommun kan du lämna ett medborgarförslag som besvaras av kommunfullmäktige eller någon nämnd.

Information om vem som får lämna medborgarförslag, hur du gör och hur förslaget behandlas hittar du nedan.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Haparanda kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rätten gäller även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Det får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

För att kommunfullmäktige ska behandla förslaget ska det:

  • innehålla ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer
  • vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till

Vad händer när du lämnat ditt medborgarförslag?

När ditt förslag har kommit till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. Där bestämmer fullmäktige om ditt förslag får ställas och vem som ska besluta om ditt förslag. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag till en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet. När ditt förslag har beretts färdigt och beslut ska fattas får du meddelande om datum när ärendet kommer att behandlas. Du bjuds in att delta och har rätt att yttra dig vid sammanträdet.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Skicka ditt medborgarförslag till: 

Haparanda kommun
Kommunledningskontoret
953 85 Haparanda

Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i Stadshusets reception vid Torget 9. Du kan också lämna det till fullmäktiges presidium när fullmäktige sammanträder.