Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen beslutar om de förutsättningar som alla nämnder och förvaltningar måste ta hänsyn till.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Den bereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är "ägarföreträdare" för alla kommunens verksamheter, oavsett om verksamheterna finns inom kommunens förvaltningar eller i de kommunala bolagen.

Några uppgifter är att

 • utforma ramar och direktiv för verksamheten
 • förvalta kommunens tillgångar
 • se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
 • följa och bevaka det som händer i omvärlden
 • ansvara för den kommunala framtidsplaneringen
 • medverka till utveckling av kommunen och kommunal verksamhet
 • ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
 • vara kommunens näringspolitiska organ
 • ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
 • se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt

Det här ingår i kommunstyrelsens verksamhetsområde

 • kommunstyrelse och kommunalråd
 • kommungemensamma anslag
 • kommungemensamma projekt, omstrukturering och ägartillskott
 • planering och personalfrågor
 • internationell verksamhet och marknadsföring
 • näringsliv och besöksnäring
 • verksamhets- och förvaltningsfastigheter
 • ekologisk och social hållbarhet
 • säkerhetsarbete
 • kommunikation och dialog