Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Haparandas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

I Haparanda har kommunfullmäktige 31 platser, så kallade mandat. Centern, Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har majoritet under perioden 2019 - 2022.

Fullmäktige beslutar om sådana frågor som är övergripande och principiella och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Den kanske viktigaste uppgiften är att stödja demokratin och bidra till att den hålls levande och fördjupas.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde.

Sammanträden

Sammanträdena hålls i Stadshusets fullmäktigesal på Torget 9. Du kan följa sammanträdet från åhörarläktaren eller via vår webbsändning.

Fråga fullmäktige

I början av sammanträdet kan du få svar på frågor om kommunens verksamhet. Du ska lämna eller skicka in din fråga till kommunledningskontoret senast en vecka före sammanträdet. Ytterligare information finns i dokumentet "Riktlinjer för allmänhetens frågestund" (se nedan).