Förkortningar, termer och begrepp

Det finns många ord och begrepp i det politiska språket. En del förekommer ofta, andra mer sällan. Gemensamt för termerna är att de inte tillhör vardagssvenskan för de flesta av oss. Så för hjälp och stöd att lättare förstå protokoll och handlingar har vi skapat denna ordlista.

Acklamation: Bifall (samtycke) utan omröstning

Ajournera: Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus

Arvode: Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Bifall: Samtycke, godkännande

Bordlägga: Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras

Dagordning: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; kallelse

Fråga: Fråga från fullmäktigeledamot till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar. Endast den tillfrågade och den som frågar får delta i diskussionen

Förtroendevald: Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning: Finns under varje nämnd och där arbetar tjänstemän som verkställer beslut

Hemställa: Att formellt begära något, ålderdomligt uttryck som används sällan i dag

Interpellation: Fråga som ställs i fullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar

Kallelse: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Kungörelse: Fullmäktiges motsvarighet till kallelse

Mandat: Uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i fullmäktige

Motion: Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i fullmäktige

Presidium: En ordförande och en eller flera vice ordförande

Propositionsordning: En uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning

Protokoll: Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde

Remiss: Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter

Reservation: Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande

Tjänsteskrivelse: Bakgrund och förslag till beslut upprättat av en tjänsteman i kommunen

Votering: Omröstning – begärs innan beslut fattas

Yrka: Att begära eller föreslå att den politiska nämnden ska besluta på vissa sätt

  • Formellt yrkande: Bordläggning eller återremiss
  • Materiellt yrkande: Beredningsorganets förslag, nya yrkanden, avslagsyrkanden, tilläggsyrkanden

Återremiss: Beslut att sända tillbaka ett ärendeför fortsatt beredning

Äska: Begära, anhålla om, ansöka om. Ålderdomligt begrepp, används sällan i dag