Krisorganisation

Alla invånare och de som vistas inom Haparanda kommun, ska alltid kunna känna sig säkra och trygga.

Barn och unga ska bli sedda och känna sig trygga och säkra i förskola, skola och fritidsverksamheter. De äldre ska uppleva trygghet och säkerhet i hemmet samt i närmiljön och annan offentlig miljö. Syftet är att du som kommuninvånare ska känna dig trygg och ha ett gott skydd och en god säkerhet.

Säkerhetsmedvetande

Genom att arbeta för ett stort säkerhetsmedvetande hos alla inom kommunen, skapas delaktighet, engagemang, uppmärksamhet och därmed förutsättningar för att reducera risker. Det ska också finnas resurser att hantera olyckor, kriser och extraordinära händelser.

Planering

Allt säkerhetsarbete ska ingå som en aktiv del i Haparanda stads kvalitetsarbete. Detta innebär att vi med god och genomtänkt planering, alltid ska arbeta för att förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, lokaler, anläggningar, verksamheter, information, miljö samt ekonomiska åtaganden. En planerad och fortlöpande utbildning i säkerhetsarbetet ska bedrivas inom alla verksamheter för att ge en ökad kunskap och medvetenhet om säkerhetsfrågorna.

Ansvar

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för allt säkerhetsarbete. Under kommunstyrelsen leds kommunens säkerhetsarbete av säkerhetssamordnare. Skadeförebyggande säkerhetsarbete sker genom konsekvent uppföljning av rapporterade avvikelser.