Anslag/bevis: Valnämnden, 2018-06-07

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-20

Datum då anslaget tas ned
2018-09-30

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Tommi Slunga