Anslag/bevis: Socialnämnden, 2018-06-19

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-06-19

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-19

Datum då anslaget tas ned
2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Merja Pikkuaho