Anslag/bevis: Socialnämnden, 2018-05-29

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-04

Datum då anslaget tas ned
2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Merja Pikkuaho