Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-21

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-05-21

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-28

Datum då anslaget tas ned
2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala