Anslag/bevis: Socialnämnden, 2018-04-24

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-04-24

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-03

Datum då anslaget tas ned
2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Merja Pikkuaho