Anslag/bevis: Socialnämnden, 2018-03-13

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-13

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-16

Datum då anslaget tas ned
2018-04-07

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Merja Pikkuaho