Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-05

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-03-05

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-12

Datum då anslaget tas ned
2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala