Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-27

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-27

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-06

Datum då anslaget tas ned
2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Merja Pikkuaho