Anslag/bevis: Socialnämnden, 2018-02-06

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-06

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-19

Datum då anslaget tas ned
2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Merja Pikkuaho