Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-23

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-01-23

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-26

Datum då anslaget tas ned
2018-02-19

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Merja Pikkuaho