Haparanda 2035

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna.

Totalt var det 610 personer som engagerade sig och svarade på den första enkäten. Det gav en mängd idéer om vad man vill ha kvar, ta bort och lägga till i Haparanda år 2035. Utifrån vad de svarande hade angett som viktigt för Haparandas framtid valdes 30 nyckelord ut för att användas i en ny webbenkät. I den nya enkäten värderar du nyckelorden på en 10-gradig skala från ”Inte så viktigt” till ”Väldigt viktigt”.

30 frågor - vad är viktigast

Hur vill du att Haparanda ska vara år 2035? Vad tycker du är viktigast?

Svara på enkäten nedan och hjälp till att utforma framtidens Haparanda. Enkäten tar cirka 5 minuter att göra. 

Enkäten finns på två språk: svenska och finska. Svara senast den 4 september

En vision är en beskrivning av en önskad framtid. Det är utifrån visionen som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala verksamheterna.

Uppdraget

Framtagandet av Vision Haparanda 2035 ska kännetecknas av delaktighet och att en bredd av personer och organisationer involveras i processen.

Tre steg

I april beslutades om en genomförandeplan för arbetet. Den innehåller tre steg som kortfattat innebär:

  • Steg 1: Fråga Haparandabor om framtidens Haparanda.
  • Steg 2: Vad är viktigast för kommuninvånarna i Haparanda år 2035?
  • Steg 3: Ta fram förslag till ny vision som diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige i november 2019.