Hållbart samhälle

Haparanda stad arbetar efter att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där vi strävar efter att det goda livet uppfylls för alla. Det handlar även om ett fungerande socialt liv där det finns service, mötesplatser och möjligheter för alla, där samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där det erbjuds delaktighet och inflytande.

Miljömässig hållbarhet är ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan processer som bygger upp och bryter ned, utan onödigt slöseri med naturresurser och energi och som bevarar den biologiska mångfalden och genetiska variationen. Haparanda stad arbetar för en god miljö och minskad klimatpåverkan och har antagit lokala miljömål för att tydligt ange vad kommunen ska arbeta med de kommande åren för att medverka till en hållbar utveckling.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Det handlar till exempel om att kommunens ekonomi ska utvecklas för att skapa så stor nytta som möjligt för kommuninnevånarna med de resurser som står till förfogande.

Lokala miljömål

Kommunfullmäktige har i sin vision 2020 slagit fast att Haparanda stad ska arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Utöver vision 2020 har kommunfullmäktige (år 2007 och 2015) antagit sju lokala miljömål:

  1. Frisk luft
  2. Begränsad klimatpåverkan
  3. Hav i balans samt levande kust och skärgård
  4. God bebyggd miljö
  5. Ett rikt odlingslandskap
  6. Levande sjöar och vattendrag
  7. Giftfri miljö