Mål för Haparanda stad

För perioden 2017-2019 finns 10 övergripande mål med måluppfyllelse. De handlar om ett växande, rättvist, tryggt och hållbart Haparanda.

Varje år arbetar politiken fram övergripande mål för den kommande treårsperioden. De beslutas av kommunfullmäktige och ingår i budget- och strategiplanen. Samtidigt tas beslut om måluppfyllelse, det vill säga hur man vet om man har nått målen. Det följs upp i årsredovisningen.

Målen bygger på vision Vision 2020.

Det tas också beslut om lagstadgade planer inom sådana områden där lagstiftning reglerar att de måste finnas som egna dokument. De olika nämnderna gör årligen prioriteringar genom mål i sina uppdragsplaner. Tjänstemännen utformar verksamhetsplaner som beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras under året.

De kommunala bolagen och förbunden styrs dessutom genom ägardirektiv och bolagsordningar respektive förbundsordningar och förbundsöverenskommelser.