Så fungerar en kommun

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som ser till att besluten genomförs.

Politiken styr

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Merparten av de förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Politiken beslutar

Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.
Kommunallagen styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en princip som ger kommunerna rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgift. Men kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt.