Medborgarlöfte med Polisen

Haparanda stad och Polisen i Östra Norrbotten har kommit överens om ett medborgarlöfte för 2019.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som tidigare funnits mellan kommun och polis. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena har tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare. 

Några av punkterna i löftet under 2019 är att:

 • Bedriva ett aktivt och kontinuerligt drogförebyggande arbete i den omfattning som är
  nödvändig för att bidra till att minska drognyttjandet i kommunen.
 • Polisen genomför regelbundna operativa insatser minst två gånger per halvår med
  särskild inriktning mot att förebygga droganvändande i kommunen.
 • Operativa insatser mot droger i trafiken.
 • Polisen genomför tillsammans med skola, hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen)
  minst två 2 aktivitetstillfällen som syftar till att stärka föräldrarnas kunskaper kring
  unga och narkotika.
 • Polisen finns tillgänglig på publika platser minst 1 tillfälle/vecka utöver den dagliga
  verksamheten.
 • Insatser mot våld i nära relationer.

Uppföljningen sker kontinuerligt. En skriftlig sammanställning av resultaten görs senast den under februari 2020.