Kommunledning

Kommunledningen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Kommunledningen har övergripande ansvar för frågor inom administration, kommunikation, personalstrategi, ekonomi, utveckling och omvärldsbevakning. En annan viktig uppgift är uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Kommunledningen sammanträder ungefär två gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Ledningsgruppen består av:

Kommunchef
Lena Ekh

Ekonomichef
Hans Kenttä

Personalchef
Niclas Asplund

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Wigren

Chef barn- och ungdomsförvaltningen
Arja Martinviita

Teknisk chef
Jimmy Henriksson

Socialchef
Marjo Koivumaa Hietanen

Kommunikatör
Daniel Fälldin