Stiftelser

Haparanda stad stad förvaltar två stiftelser, den Bäckströmska stiftelsen samt Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Båda kan sökas av privatpersoner.

Bäckströmska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Bäckströmska stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområden med anknytning till teknik eller naturvetenskap.

Ansökningsdatum: 30 april.

Ansökningsblankett kan laddas ner nedan.

Endast den som beviljas stipendium kommer att meddelas om beslutet.

Stadgar

Information kommer

 

Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Donationsstiftelsens ändamål är att främja fostran och utbildning av jordbrukareungdom och jordbruket i Tornedalen.

Ansökningsdatum: sista ansökningsdatum är passerat

Stadgar

Makarna Erik och Gertrud Mörtbergs Donationsstiftelse till främjande av
fostran eller utbildning av jordbrukarungdom i Tornedalen.

§ 1
Stiftelsens ändamål skall vara i den ordning, på det sätt och i den
utsträckning, som makarna Erik och Gertrud Mörtbergs testamente och
dessa stadgar föreskriva, bereda ekonomiska förmåner såsom bidrag,
priser, hjälp och gåvor, till i dessa stadgar § 14 omnämnda personer.
- - -

Utdrag ur § 14
Den för utdelning disponibla delen av nettoavkastningen skall användas till
premier, bidrag, belöningar och priser till främjande av ungdoms fostran
eller utbildning vid lanthushålls-, lantmanna-, lantbruks- och folkhögskolor
eller andra kurser, där praktik eller teoretisk undervisning kan inhämtas
på jordbruksnäringens och lanthushållningens område. Härvid skall endast
sådan ungdom ifrågakomma, som kan framvisa särskilt framgångsrikt
resultat, gott och värdefullt arbete.

1. Vid odling av säd, strå- och grönfoder, köks- och rotfruktväxter, bärbuskar o.s.v.
2. Vid ladugårds- och boskapsskötsel i allmänhet. Svin-, får-, get- och kaninavel. Höns-,
- gäss- och biskötsel.
3. Vid sådant utförande av all slags manlig slöjd och kvinnligt handarbete, som kan
- betecknas som gott och värdefullt.
4. Vid skörde-, odlings-, plöjnings-, samt djurskötsel-, vävnings-, sticknings och andra
handarbetstävlingar ävensom där vederbörande kan framvisa förstklassig vård av
- jordbruksmaskiner och jordbruksredskap i allmänhet.
- - -

Utdrag ur § 15
Endast den som har sitt hemvist i Karl Gustavs församling och som styrker
sig vara född eller från sitt tionde levnadsår har haft sitt hemvist därstädes
kan efter framställning hos stiftelsens styrelse komma i åtnjutande av
någon eller några av de förmåner, som omförmäles i föregående § 14.
- - -