Skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad. Den finansierar mellan 85-90 procent av kommunens löpande verksamhet. Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter och avgifter för verksamhet.

Den kommunalskatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt begravningsavgift.

Skatt till Haparanda kommun

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2017 till 22,50 kr av varje intjänad 100-lapp vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Skatt till Landstinget

Landstingsskatten uppgår till 11,34 kr för 2017, vilket också är oförändrat jämfört med 2016.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas till den församling du tillhör. Avgiften i Haparanda församling är 0:246 öre per intjänad 100-lapp.

För en mer detaljerad redovisning per församling hänvisas till Skatteverkets hemsida.