Budget och strategi

Haparanda stads vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Haparanda stad har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2020. Dessutom finns strategiska mål för åren 2019–2021.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget. Budget med tillhörande strategiplan utgör kommunens viktigaste styrdokument. Genom budgeten fördelas resurserna till de olika verksamheterna. I Budget- och Strategiplanen fastställs också kommunens övergripande strategiska mål, det vill säga långsiktiga mål. Dessa ligger till grund för verksamheternas planering och mynnar ut i medarbetaråtaganden.

Strategiska mål

Kommunfullmäktige har 10 övergripande mål.

 1. Utveckla HaparandaTornio som besöksort
 2. Arbeta för minskad arbetslöshet
 3. Arbeta för ökad företagsamhet
 4. Säkerställa trygga leveranser av vatten och avlopp
 5. Arbeta för god infrastruktur via järnväg och säkrad kvalitet på kommunens vägnät
 6. Förbättra folkhälsan
 7. Attraktiv arbetsgivare
 8. Hållbar, långsiktig och klimatsmart verksamhet
 9. Utveckla samarbetet mellan Haparanda och Tornio
 10. Säkerställa en kvalitativ lärandemiljö för alla barn och ungdomar

Budget- och strategiprocessen

Arbetet med Budget- och Strategiplan startar med en budgetberedning. Sedan följer en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige där politiken tar fram direktiv för den kommande budget- och strategiplanen. Man behandlar nästkommande års skattesats samt anger inriktningen för verksamheten, samt fastställer mål och indikatorer.

När direktiven är beslutade ska en Budget- och Strategiplan arbetas fram. Detta sker genom att samtliga facknämnder bearbetar de givna direktiven inom sin förvaltning. Fastställande av Budget- och Strategiplan tas av kommunfullmäktige i juni.

Hur stor budget har nämnderna?

Fördelningen i 2019 års budget:

 • Kommunstyrselsen har 81,8 miljoner kronor
 • Socialnämnden har 244,0 miljoner kronor
 • Barn- och ungdomsnämnden: 248,6 miljoner kronor
 • Samhällsbyggnadsnämnden: 4,0 miljoner kronor