Årsredovisning

Haparanda stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ned årsredovisningen som en PDF:

Sammanfattning

Haparanda stad redovisar för 2016 ett positivt resultat om 16,8 miljoner kronor (Mkr). Det motsvarar 2,8 procent av skatter och statsbidrag. I jämförelse med föregående år är resultatet 7,1 Mkr högre.

Resultatet efter balanskrav uppgår till 20,1 Mkr. Därmed uppfyller kommunen det lagstadgade kravet på att intäkterna ska överstiga kostnaderna för ett räkenskapsår. Kommunens investeringsredovisning visar ett nettoutfall på 36,5 Mkr.

Kommunen har helt och hållet finansierat investeringarna med likvida medel genererade i den löpande verksamheten och har inte upptagit lån till dessa. Budgetavvikelsen visar ett överskott på 8,0 Mkr.

Soliditeten beräknas till 41,1 procent, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år.