Årsredovisning

Haparanda stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ned årsredovisningen som en PDF:

Sammanfattning

Haparanda stad redovisar för 2017 ett positivt resultat om 19,9 miljoner kronor (Mkr). Det motsvarar 3,2 procent av skatter och statsbidrag. I jämförelse med föregående år är resultatet 3,1 Mkr högre.

Resultatet efter balanskrav uppgår till 17,9 Mkr. Därmed uppfyller kommunen det lagstadgade kravet på att intäkterna ska överstiga kostnaderna för ett räkenskapsår. Kommunens investeringsredovisning visar ett nettoutfall på 37,8 Mkr.

Kommunen har helt och hållet finansierat investeringarna med likvida medel genererade i den löpande verksamheten och har inte upptagit lån till dessa. Budgetavvikelsen visar ett underskott på 1,7 Mkr.

Soliditeten beräknas till 42,7 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med föregående år.