Ekonomi och budget

Här finns information som rör kommunens ekonomi, som årsredovisning och budget, eller hur du gör om du vill ha e-faktura från kommunen.

Hushållning

Haparanda stads ekonomi kan liknas vid vilken hushållskassa som helst. Det finns intäkter och det finns även kostnader. Årets intäkter skall räcka till för att täcka alla årets löpande kostnader inom hela den kommunala verksamheten, vi har även som mål att gå med överskott för att på så sätt finansiera framtida investeringar. Vissa områden måste fungera vilket kan vara styrt utifrån lagar, fattas det då pengar så får kommunen spara in på andra områden. Ordet ekonomi betyder just hushålla.

Ekonomiprocessen

För att se till att kommunens ekonomi fungerar så görs det uppföljningar löpande under året där det kontrolleras att exempelvis skolor, äldreboende och dylikt är i balans och följer den ekonomiska utveckling vi förutspått. Två sådana uppföljningar görs årligen samt ett halvårsbokslut och ett årsbokslut. Parallellt med det löpande ekonomiska arbetet så planerar även kommunen framåt. Budgetar och ekonomiska förutsättningar tas fram.

Ekonomisk målsättning

Den långsiktiga ekonomiska målsättningen för Haparanda stad är att:

  • Resultatöverskott skall vara 2 % av skatter- och statsbidrag
  • Kommunens årliga nettoamortering skall vara minst 10 mkr på befintlig låneskuld
  • Investeringar skall vara självfinansierade
  • Kommunens soliditet skall bibehållas och stärkas för att nå det långsiktigta mål om 60 % soliditet exklusive ansvarsförbindelse
  • Driftens budgetavvikelse skall vara 0 eller positivt
  • Kommunens likviditet skall motsvara minst 5 % av skatter och statsbidrag
  • Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50 % av likviderna amorteras
  • Vid försäljning av värdepapper skall minst 50 % av eventuell reavinst gå till amortering av befintlig låneskuld